جهت جلوگیری از اتلاف وقت خود و دیگران، خواهشمندیم قبل از مراجعه حضوری به هرکدام از مراکز تست هیدرواستاتیک مستقر در کشور با تکمیل فرم زیر نوبت دریافت کنید

شماره پلاک
تعداد مخزن
نام مالک
*تلفن مالک
کدملی مالک